REGLEMENT EN VOORWAARDEN DEELNEMERS – GRAVEL VALLEY

Definities  

 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Stichting LP Café.
 2. Evenement: Stichting LP Café organiseert een driedaags fiets evenement, Gravel Valley. Het is een evenement voor liefhebbers van off-road fietsen. 
 3. Deelnemer: Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.
 4. Inschrijfgeld: Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het Evenement. 

Algemeen  

 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij een evenement organiseert. 
 2. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 
 4. Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. 

Deelname en inschrijving 

 1. Deelnemers doen vrijwillig mee aan het Evenement en deelname is geheel op eigen risico. 
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald.
 3. Online inschrijven kan alleen via: www.gravelvalley.nl 
 4. Er is slechts een beperkt aantal inschrijvingen. Er geldt vol=vol.
 5. Het inschrijfbedrag kan door deelnemer enkel in 1 termijn worden betaald. Betaling geschiedt online via de website www.gravelvalley.nl  
 6. Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk als het complete inschrijfbedrag bij de Organisatie is ontvangen. 
 7. Voor het Evenement geldt: de inschrijving staat alleen open voor volwassenen boven de 18 jaar. 
 8. Inschrijving voor het Evenement is persoonlijk. Het ticket is niet overdraagbaar. 
 9. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. De Deelnemer realiseert zich, dat er vanwege het sportieve karakter van het evenement eisen worden gesteld aan zijn/haar fysieke conditie. De Organisatie adviseert de Deelnemer een voorafgaande medische controle te laten uitvoeren; bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen. 
 10. De Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen.  

Regels  

 1. Deelnemers hebben respect voor elkaar en zijn of haar omgeving, en leven het reglement na. 
 2. De lokale (verkeers)regels en verkeerstekens blijven tijdens het Evenement onverkort van kracht. 
 3. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van politie en de Organisatie op te volgen.
 4. Deelnemers zijn voorzichtig en nemen geen onnodige risico’s. 
 5. Deelnemers dienen te allen tijde andere weggebruikers te respecteren. 
 6. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. 
 7. Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarlijk gedragen. 
 8. Tijdens het Evenement is het Deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere Deelnemers. 
 9. Deelnemers dragen extra zorg bij uitdagende en onoverzichtelijk segmenten en zijn altijd klaar om te remmen en verwachten altijd tegemoet- en achteropkomend verkeer. 
 10. Deelnemers is het niet toegestaan bochten te snijden (altijd op eigen weghelft blijven). 
 11. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere (verkeers-) Deelnemers. 
 12. Deelnemers fietsen altijd zo ver mogelijk aan de rechterkant van de weg. 
 13. Deelnemer en/of groep die een andere Deelnemer en/of groep passeert, haalt aan linkerzijde in. 
 14. Deelnemer houdt bij het inhalen een breedteafstand van tenminste 1,5 meter aan. 
 15. Deelnemer dient te wachten bij gesloten spoorwegovergang. 
 16. Deelnemer mag tijdens het evenement niet van koers veranderen en van zijn lijn afwijken. 
 17. Deelnemers vormen geen peloton (zijnde meer dan 6 Deelnemers). 
 18. Bij groepsvorming van meer dan 6 Deelnemers dient een afstand gecreëerd te worden van minimaal 25 meter tussen de groepen. 
 19. De Deelnemer realiseert zich dat Gravel Valley een off-road evenement is; hiervoor bereidt hij/zij zich terdege voor. 
 20. Met meer dan twee renners naast elkaar fietsen óf in waaiervorm fietsen is niet toegestaan. 
 21. Deelnemers is verboden om te ‘stayeren’ achter auto’s of andere gemotoriseerde verkeer. 
 22. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het Evenement het besluit te nemen eventueel de deelname te beëindigen. 
 23. Deelnemer is zich bewust van de verkeerssituatie en zoekt een geschikte plek op om problemen te verhelpen, zoals een lekke band of het uittrekken van een regenjas. Bij voorkeur op een parkeerplaats of uiterst rechts van de weg in de berm of op het trottoir. 
 24. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien. Afval kan worden weggegooid op verzorgingsposten of onderweg in prullenbakken in de publieke ruimte. 
 25. Deelnemers nemen – op zowel de route als op het kampeerterrein – alle dan geldende regels in acht ten aanzien van afstand bewaren en hygiëne.  

Diskwalificatie

 1. Een Deelnemer kan worden uitgesloten van deelname aan het Evenement indien: 
  1. de Deelnemer het inschrijfgeld niet (volledig) heeft voldaan;
  2. de Deelnemer zich niet houdt aan de regels opgenomen in dit reglement;
  3. de Deelnemer naar mening van de Organisatie een regel overtreedt;
  4. de Deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoond; 
  5. de Deelnemers naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreedt; 
  6. de Deelnemer naar mening van de Organisatie aanwijzingen van de politie, Organisatie of medische staf niet opvolgt;
  7. de Deelnemer naar mening van de Organisatie medische problemen heeft.
  8. De Deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie, de medische staf of de politie, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld en betaalde upgrades. 

De route  

 1. De route is niet uitsluitend toegankelijk voor de Deelnemers van het Evenement. Deelnemers dienen daarom rekening te houden met ander verkeer. 
 2. Deelnemer volgt de route aan de hand van de vooraf verstrekte GPX-tracks.
 3. Elke Deelnemer heeft een GPS (een fietscomputer) ter beschikking. 
 4. Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald. De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids-) situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt. 
 5. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld.  

Eten en drinken onderweg  

 1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen eten en drinken tijdens de etappes. 
 2. De Organisatie stelt eten en drinken beschikbaar op een verzorgingspost, zolang de voorraad strekt. De Organisatie geeft geen garantie voor de aanwezigheid van eten en drinken op de verzorgingsposten. 
 3. Deelnemer is verplicht eigen afval op een deugdelijke wijze af te voeren.  

Voorbereiding 

 1. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het Evenement. 
 2. De Organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het Evenement ook niet wegens onvoldoende voorbereiding van de Deelnemer of de fysieke gezondheid van de Deelnemer.  

Materiaal  

 1. Deelnemers dragen tijdens het Evenement een geldig identiteitsbewijs bij zich. 
 2. Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, materiaal en schoeisel voor elk type weer. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat dit een off-road evenement betreft en dat de route grotendeels over niet geasfalteerde wegen zal gaan. De Organisatie adviseert banden van ten minste 28 millimeter te gebruiken. 
 3. Deelnemers dragen altijd een valhelm. Deelnemers dragen bij weinig zicht (mist) en slecht weer (regen) een reflecterend hesje of reflecterende strips en verlichting. 
 4. De materialen die door de Deelnemers worden gebruikt om aan de tocht mee te doen, dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen en mogen geen gevaar opleveren voor de (mede-) Deelnemers.  
 5. In geval van problemen met het materiaal, dienen de Deelnemers zelf de basis reparaties uit te kunnen voeren. 
 6. De Organisatie behoudt zich het recht bepaalde fietsen of fietsonderdelen te verbieden. Momenteel bestaat dit uit en zijn verboden: 
  1. Ossenkop-, spaghetti, voorzet, triatlon- of aerostuur 
  2. Ligfiets 
  3. Eenwieler 
  4. Handbike 
  5. Tandem 
  6. Fietskar  

Medische verzorging

 1. Als een Deelnemer lichamelijk letsel op loopt, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie. 
 2. Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwonding of uitputting niet verder kan, is een mededeelnemer verplicht hulp in te schakelen van de medische post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.  

Festival voorwaarden

 1. Gravel Valley zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. Gravel Valley is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
 2. Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. Gravel Valley gaat nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.
 3. Op het festivalterrein zijn standhouders aanwezig die aan de bezoekers producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van Gravel Valley en Gravel Valley is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, producten of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en diensten van deze standhouders kunnen niet aan Gravel Valley worden doorgegeven maar dienen gericht te worden aan het bedrijf dat de standhouder voert. Voor zover Gravel Valley zelf merchandising producten verkoopt op haar eigen evenementen, is dat op de stand goed zichtbaar en staat Gravel Valley ook in voor de conformiteit van deze producten.

Annulering  

 1. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen voor aanvang van het Evenement, is teruggave van het inschrijfbedrag niet mogelijk. 
 2. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om tijdens het evenement niet meer deel te nemen is teruggave van het inschrijfgeld en compensatie van eventueel ander gemaakte kosten niet mogelijk. 
 3. Als het Evenement onverhoopt door overmacht moet worden verplaatst naar een andere datum blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum. 
 4. Als het Evenement onverhoopt door overmacht moet worden verplaatst naar een andere datum, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers, waaronder het Inschrijfgeld, mocht de Deelnemer geen gebruik kunnen maken van de geboden nieuwe datum. 
 5. Als het Evenement onverhoopt door overmacht afgelast, dan is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers, waaronder het Inschrijfgeld.  

Verzekering

 1. Deelnemers zijn verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit Evenement. 
 2. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie

 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement risico’s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep. 
 2. Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren, ook wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers.  
 3. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 
 4. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. 
 5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van aangeleverde promotie- en communicatiematerialen door Deelnemer. De Organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele (lak)schade door gebruik van promotiematerialen. 
 1. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
  1. Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
  2. Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
  3. Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
  4. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
  5. Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat; 
  6. Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer. 
 2. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, pandemie, transport moeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.  

Privacy

 1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of van partners, of andere, door Stichting LP Café georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen. 
 2. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om Evenementen te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het Evenement aan te geven. 
 3. Deelnemers gaan akkoord met het delen van persoonsgegevens door Organisatie met partners van het Evenement t.b.v. relevante e-mailings en informatievoorziening. Deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de e-mailberichten en informatievoorziening door het verzenden van een afmeldbericht aan contact@gravelvalley.nl

Informatievoorziening

 1. Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e-mails en de website van www.gravelvalley.nl 
 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e-mailadres en het lezen van de nieuwsbrieven).  

Toepasselijk recht 

 1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het Evenement wordt gehouden.  

Niet voorzien
In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie. 

Akkoord
De Deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Door het aanvinken van de reglementsalinea op het online inschrijfformulier gaat de Deelnemer akkoord met het geldend reglement voor Gravel Valley. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier.  

Winkelwagen
 • Je winkelwagen is leeg.
Als eerste op de hoogte?
Meld je nu aan en wees als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Gravel Valley.
  Aanmelden
  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden